THÔNG BÁO Tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn thông báo tiếp nhận vào làm công chức năm 2021

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn