Thông báo Tiếp tục tiếp nhân hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phất triển hạ tầng và dịch vụ Khu công nghiệp năm 2022

Xem chi tết nội dung tại đây :Thông báo tiếp tục tiếp nhân hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm phất triển hạ tầng và dịch vụ Khu công nghiệp năm 2022.

Nguồn: Ban Quản lý các KCN Bắc Kạn