Thông báo Tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật vi phạm hành chính

 

TT

Tên tang vât bị tạm

giữ

Số lượng

Đơn vị tính

Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu ký hiệu, số đăng ký (nếu có), xuất xứ (nếu có), tình trạng

Ghi

chú

1

Sên hút

01

Cái

Cũ, đã qua sử dụng, không rõ nhãn hiệu

 

2

Đầu nổ

01

Cái

Đã cũ gỉ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng

 

3

Vòi hút cát

05

m

Màu xanh cũ, đã qua sử dụng

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính. Để phục vụ cho công tác xử lý phương tiện bị tạm giữ, UBND thành phố Bắc Kạn thông báo: ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật nêu trên đến phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn, địa chỉ tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phô Bắc Kạn để giải quyết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo này được thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố Bắc Kạn, trụ sở UBND phường Huyền Tụng.

Quá thời hạn trên, nêu chủ sở hữu, neười quản lý. hoặc người sử dụna hợp pháp tang vật nêu trên không đến để phối hợp giải quyết thì số tang vật nêu trên sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đinh Quang Tuyên

 

Xen văn bản thông báo tại đâyThông báo số 184.pdf