Thông báo tổ chức đối thoại trực tiếp với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Thông báo tổ chức đối thoại trực tiếp với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Nguồn: Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn