Thông báo tổ chức kỳ thi tiếng Hàn tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020