Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức–Khóa 7 (năm 2021)

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 2468 LĐTBXH-LĐVL&DN ngày 14.12.2020 của Sở Lao động- Thương binh và xã hội về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức–Khóa 7 (năm 2021)