Thông báo tuyển dụng viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây:Thông báo tuyển dụng viên chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2022

Nguồn:Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn