Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông

Xem nội dung chi tiết tại đây : TB số :59/TB – STTTT ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông

Nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông