Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 837 của Sở Nội vụ Bắc Kạn về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Văn bản số 410/HCQG-SĐH ngày 12/4/2021 của Học viện hành chính Quốc gia về việc phối hợp thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thông báo số 349/TB-HCQG ngày 30/3/2021 của Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021.

Nguồn: Sở Nội vụ Bắc Kạn