THÔNG BÁO V/v di chuyển chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn