THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chức kế toán

Xem chi tiết tại đây: Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn Thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức kế toán

Nguồn:Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn