Thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp