THÔNG BÁO Về việc công bố công khai điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030

Xem chi tiết tại đây: Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030;

Điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chung thành phố Bắc Kạn (Ban hành kèm theo văn bản số 6439 UBND-GTCNXD ngày 29.10.2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn