THÔNG BÁO về việc đổi giấy phép lái xe cũ (bằng giấy bìa) sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET

Xem chi tiết tại đây: Thông bao đổi giấy phép lái xe. pdf