Thông báo Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo “Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Bắc Kạn”

Xem văn bản tại đây: Thông báo số 110.signed.pdf

                                   Kế hoạch sử dụng đất 2018 thành phố Bắc Kạn.rar