THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn