THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản