THÔNG BÁO về việc lực chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây:  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf