THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch,các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố,nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 28/TB-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch,các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố,nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: UBND thành phố