Thông báo về việc tiếp tục thực hiện thu nhận hồ sơ và trả kết quả cấp CCCD tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh BK

Xem chi tiết tại đây:Thông báo về việc tiếp tục thực hiện thu nhận hồ sơ và trả kết quả cấp CCCD tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn