THÔNG BÁO về viêc tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 325/TB-HĐND về viêc tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: HĐND thành phố Bắc Kạn