Thông báo về việc triển khai tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông

Xem chi tiết tại đây:Thông báo về việc triển khai tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông