Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2017