Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022

Xem chi tiết tại đây: -Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2022

-Kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn năm 2022