Thông báo về việc xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem thông báo tại đây:  Thông báo 27.pdf