Thông điệp 2K Bộ Y tế, Hướng dẫn khử khuẩn trong tình hình mới.