Thông tư mới của Bộ Văn hóa Thể Thao và Du Lịch

Nội dung Thông tư gồm 4 Chương, 11 điều, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với 4 Chương, 11 Điều thay thế Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa TTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2014.

      Theo Thông tư này, tiêu chuẩn xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gồm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên; 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Có sáng kiến, cải tiến quản lý, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở: 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hàng văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá nơi công sở, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên, cơ quan an toàn, an ninh trật tự, không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật; thực hiện tốt cải cách hành chính, 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

       Tiêu chuẩn xét và công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gồm: Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ: Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đề ra hàng năm; thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường; có sáng kiến cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp, phân công lao động hợp lý; 80% trở lên công nhân thường xuyên được tập huấn nâng cao tay nghề, thi nâng bậc theo định kỳ, lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp: Có quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; 80% trở lên người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có người mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội; thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật, khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp; không hút thuốc lá tại doanh nghiệp, không uống rượu, bia trong giờ làm việc. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động: 100% công nhân lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt đoàn thể, hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn; đảm bảo cơ sở hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho công nhân, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: 100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách pháp luật về các lĩnh vực có liên quan; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, tích cực tham gia các chương trình về an sinh xã hội; thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo quy định của pháp luật; sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

      Thời gian đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 02 năm trở lên (công nhận lần đầu) và 05 năm trở lên đối với trường hợp được công nhận lại. Thẩm quyền công nhận: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của xã, phường, thị trấn; cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn văn hóa do Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận lần đầu và Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận lại.

      Để thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn văn hóa năm 2014; sau khi có hướng dẫn cụ thể của Sở VHTT& DL. Liên đoàn lao động thị xã sẽ có công văn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục.