Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 261 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trong đại dịch Covid-19