Thực hiện các nội dung tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 và Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 429 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện các nội dung tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 và Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Nguồn:Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn