Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 28 UBND-VP ngày 12.01.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Chỉ thị số 01 CT-TTg ngày 05.01.2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19