Thực hiện chương trình trọng tâm Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành 04 Chương trình hành động. Từ đó tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả bước đầu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Một góc nhỏ thành phố Bắc Kạn nhìn từ trên cao

Từ 04 chương trình trọng tâm của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã cụ thể hóa bằng các Nghị quyết chuyên đề  tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đó là các Nghị quyết số 04 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 06 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 07 về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 08 về huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025. Tính đến nay, có 18/30 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn cho biết: “Nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố thu hút được sự quan tâm, đồng thuận thực hiện của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân”

Nổi bật từ đầu nhiệm kỳ tới nay là việc huy động các nguồn lực thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố Bắc Kạn cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2025 tiếp tục được chú trọng. Nhiều công trình trọng điểm được xây dựng và hoàn thiện như: Công trình cầu Đội Kỳ, đường tổ 11B Đức Xuân đi tổ 11 phường Phùng Chí Kiên, Khu dân cư Thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai… Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ; tuyến đường kết nối Phiêng My, đường vào hồ Nặm Cắt đang triển khai các các bước đầu thự hiện dự án.

Lãnh đạo tỉnh thành phố khảo sát Dự án xây dựng sân vận động tỉnh và các hạng mục phụ trợ

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn cho biết: “Sau khi sơ kết, đánh giá còn một số chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt được kết quả như mong muốn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về 04 chương trình trọng tâm cũng như tiếp tục sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nội dung của Nghị quyết, để nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của từng Đảng viên trong thực hiện Nghị quyết, phấn đấu đến năm 2025 các chỉ tiêu của Nghị quyết đạt và vượt.”

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Kạn quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu các Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn về thực hiện Nghị quyết số 29 của BTV Tỉnh ủy “xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”./.

Minh Cường