Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 7245 UBND-VXNV ngày 04.12. 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 1699 CĐ-TTg ngày 02.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19