Thực hiện Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 7762/UBND-VXNV ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 1838 CĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19