Thực hiện Công văn số 1666 TTg-KGVX ngày 26.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết tại đây:Thực hiện Công văn số 1666 TTg-KGVX ngày 26.11.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19