Thực hiện Công văn số 2956/VPCP-KGVX ngày 12/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2956/VPCP-KGVX ngày 12/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về dịch bệnh viêm gan cấp ở trẻ em