Thực hiện Công văn số 3440/CV-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID – 19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2395 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 3440 CV-BCĐ ngày 27.4.2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID – 19;

Công văn số 3440 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19; HƯỚNG DẪN Quản lý các trường hợp đề nghị nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19.

Nguồn UBND tỉnh Bắc Kạn