Thực hiện Công văn số 3990/ UBND-VXNV ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 12/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Xem chi tiết tại đây:Thực hiện Công văn số 3990 UBND-VXNV ngày 15-7-2020 của UBND tỉnh