Thực hiện Công văn số 4186/UBND-TH ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1342 ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 4186/UBND-TH ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh  

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn