Thực hiện Công văn số 7245/UBND-VXNV của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2291 UBND-VP ngày 07 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Công văn số 7245 UBND-VXNV của UBND tỉnh