Thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh trở về quê ăn tết Tân Sửu

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 212 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh trở về quê ăn tết Tân Sửu.