Thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 1596 ngày 19.8.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ và Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn