Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1181 về việc thực hiện Nghị quyết số 91-NQ-CP ngày 11-6-2020 của Chính phủ

 

 

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn