Thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 2072/UBND-VP ngày 06/11/2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Thông báo số 367.TB-VPCP ngày 21.10.2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn