Thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Sau khi xã Nông Thượng thành phố Bắc Kạn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Đến nay, xã Dương Quang mới đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, hầu hết các xã đều khẳng định tiêu chí số 6 là tiêu chí khó thực hiện nhất vì phải huy động một nguồn vốn khá lớn để đầu tư xây dựng, trong khi đời sống nhân dân còn khó khăn.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện tiêu chí số 06, thành phố Bắc Kạn đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chỉ đạo các địa phương xây dựng, chỉnh trang các hạng mục, khuôn viên theo quy định; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng các trang thiết bị và nhà văn hóa thôn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu xây dựng các thiết chế văn hóa. Toàn thành phố hiện có 122/127 nhà văn hóa thôn, tổ. Các nhà văn hóa được xây dựng giai đoạn 2011 – 2017, đã đưa vào sử dụng đều khang trang, sạch đẹp, đúng tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt phần lớn các nhà văn hóa thôn đều được quy hoạch ở trung tâm thôn,tổ thuận lợi về giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa, các địa phương cũng tập trung phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động như xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa,… trọng tâm là chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi bộ mặt văn hóa nông thôn, nâng cao nhận thức của nhân dân và giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Qua các phong trào, các cuộc vận động, các hộ gia đình đã đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Các khu dân cư đã nâng cao ý thức và vai trò tự quản, từng bước xây dựng mô hình làng văn hóa chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng ngành nghề; huy động được nội lực của người dân nông thôn trong xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn mới.

Việc thực hiện nghiêm túc các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao đã phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, làm cho quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân nông thôn. Xây dựng các tiêu chí văn hóa vừa đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới hiện đại, vừa giữ gìn được nét văn hóa truyền thống tốt đẹp ở làng quê là mục tiêu mà các xã, phường đã và đang hướng tới.

Trong giai đoạn 2017 – 2020, bên cạnh việc tăng cường nguồn lực củng cố và phát triển hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa là truyền thống của địa phương và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân trong giai đoạn mới.