Thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá