Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp kết luận đợt giám sát chuyên đề quý III/2015

Tại buổi họp thống nhất kết luận giám sát, thông qua kết quả đi giám sát trực tiếp và gián tiếp tại 8 đơn vị xã phường và một số cơ quan, đơn vị của UBND thành phố Bắc Kạn. Đồng chí Đinh thị Hạt – Phó chủ tịch HĐND thành phố đại diện cho các thành viên trong Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn thông qua dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý, thu chi và những tồn tại hạn chế của từng đơn vị. Nhìn chung các đơn vị được giám sát đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo báo cáo của Đoàn giám sát. Trên cơ sở tập trung thảo luận để ban hành kết luận chính thức trong đợt giám sát chuyên đề này đã có 10 ý kiến của UBND xã, phường và các cơ quan đơn vị UBND thành phố Bắc Kạn đóng góp, bổ dung, cập nhập, chỉnh sửa số liệu đảm bảo tính chính xác, cách diễn đạt ý trong câu và sử dụng từ ngữ phù hợp với hoạt động thực tế của từng đơn vị.

Kết luận buổi họp thống nhất đợt giám sát chuyên đề quý III/2015, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Để công tác quản lý, thu chi các loại quỹ nhân đạo từ thiện trong thời gian tới được thực hiện tốt, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố tiếp tục nhắc nhở các đơn vị khẩn trương nghiêm túc khắc phục ngay những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời Thành phố Bắc Kạn sớm soạn thảo, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác quản lý, thu chi đối với xã phường, đảm bảo thu, chi các theo văn vản pháp luật quy định, hoạt động vào nề nếp, đảm bảo tính minh bạch, công khai tới mọi người dân./.