Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn họp phiên đột xuất tháng 11/2017

Tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố đã tập trung xem xét, thảo luận đối với tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố về điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp thành phố và phân bổ kế hoạch vốn chi đầu tư phát triển năm 2017.

Năm 2017, thành phố Bắc Kạn gặp một số khó khăn về nguồn thu, đặc biệt là các khoản thu điều tiết ngân sách địa phương; dự ước hụt thu cân đối ngân sách rất lớn, từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên, chi sự nghiệp kinh tế của thành phố vào những tháng cuối năm.

Trong những ngày qua, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo UBND thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tìm giải pháp tập trung cao độ nguồn thu vào ngân sách Nhà nước; đồng thời lãnh đạo các đơn vị dự toán tiết kiệm tối đa các khoản chi tiêu; tạm dừng chi các nhiệm vụ chưa thật sự cần thiết, cấp bách; ưu tiên chi lương và các khoản nộp theo lương; đồng thời rà soát, chuẩn bị phương án cắt giảm chi tiêu trình Thường trực HĐND cùng cấp quyết định.

Sau khi xem xét, thảo luận, cân nhắc phương án, Thường trực HĐND thành phố nhất trí với các nội dung do UBND thành phố trình. Giao Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố tiếp thu ý kiến đại biểu, phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm tra, hoàn thiện văn bản để UBND thành phố tổ chức thực hiện và báo cáo với HĐND tại kỳ họp cuối năm 2017. Những khoản hụt thu còn lại, giao UBND thành phố có văn bản báo cáo cụ thể với UBND tỉnh để tháo gỡ kịp thời./.