Thường trực Thành ủy làm việc cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết nguyên đán. Về cơ bản, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chủ động bám sát nghị quyết nhiệm vụ năm, các chương trình công tác của Thành ủy và kế hoạch của từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Trước mắt cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền vận động chung tay cùng xã Dương Quang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí đăng ký hoàn thành trong năm 2018; chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); theo dõi, đôn đốc việc làm theo Bác và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong việc làm theo bác; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu; tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị./.