Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo của Thành ủy Bắc Kạn, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VI, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch hàng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Công tác cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ có sự chuyển biến tích cực; trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường từng bước được nâng cao. Thành phố đã chủ động đề xuất với tỉnh về một số cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo tiêu chí của thành phố. Những hạn chế, vướng mắc kéo dài liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, đất đai, giải quyết đơn thư được cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực; giải quyết dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua thành phố còn một số hạn chế: Một số chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt tiến độ đề ra; nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng san ủi trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn xảy ra…

  Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, bàn về định hướng phát triển thành phố Bắc Kạn trong thời gian tới. Nhân dịp này, thành phố Bắc Kạn đã kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung: Tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ để thành phố hoàn thiện các tiêu chí đô thị còn thiếu; chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn cần có sự phối hợp với thành phố trong quá trình cấp phép và quản lý các công trình, dự án trên địa bàn; tăng biên chế cho thành phố; chỉ đạo Tổ công tác của tỉnh tiếp tục giúp đỡ thành phố tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố; hỗ trợ kinh phí để thành phố quy hoạch kiến trúc đô thị…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân thành phố Bắc Kạn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại của thành phố trong thời gian qua.

Để phát triển xứng với tiềm năng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành phố Bắc Kạn cần tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển thành phố Bắc Kạn xanh, sạch, đẹp, đáng sống; sớm có quy hoạch phát triển; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, trách nhiệm với công việc; kiên quyết loại trừ tham nhũng vặt; đẩy mạnh cải cách hành chính…./.