Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2020

Xem chi tiết tại đây: Văn bản số 2063 UBND- VP ngày 06 .11.2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động vì người nghèo năm 2020